ფულადი გზავნილის აქცია “ნულოვანი კონტაქტი”

აქცია „ნულოვანი კონტაქტი“ – ფულადი გზავნილები ახლო საზღვარგარეთის  ქვეყნებში – უფასოდ!

გააგზავნეთ CONTACT – ით 1.04.2014 – 31.05.2014  ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე!

 *ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნები: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ესტონეთი.

MasterCard Business ბარათი

                                                                           ბარათი
ბარათის წლიური მომსახურების ღირებულება  40 ლარი (წლიური საფასური)
მოქმედების ვადა  2 წელი
ვალუტა  ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
მინიმალური ნაშთი  არ  მოითხოვება
დაჩქარებული წესით ბარათის დამზადება  გაცემის ტარიფს+10 ლარი
დამატებითი ბარათის ღირებულება  80 ლარი
ბარათის აღდგენა  80 ლარი
საერთაშორისო სტოპ სიაში შეტანა  80 ლარი
არასანქცირებული ოვერდრაფტის ტარიფი  32%
სხვა ბანკების ბანკომატებში ნაშთის ნახვა  50  თეთრი
ლიმიტები:
განაღდების ლიმიტი ATM  15,000 ლარი
ანგარიშსწორების ლიმიტი POS  30,000 ლარი
განაღდების ლიმიტი Bank  50,000 ლარი
ტრანზაქციების დღიური ლიმიტი (24 საათი) Bank  20 ტრანზაქცია
განაღდების საკომისიო:
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში  უფასო
ინვესტბანკის ბანკომატებში (ლარი და აშშ დოლარი)  0.2% მინ. 0.20 ლარი/ექვივალენტი დოლარი/ევრო
ანგარიშის ნაშთის შემოწმება სხვა ბანკის ბანკომატში  2%, მინ. 6 ლარი/ექვივალენტი აშშ დოლარი/ევრო
საზღვარგარეთ ბანკომატებში (აშშ დოლარი, ევრო)  2%, მინ. 6 ლარი/ექვივალენტი აშშ დოლარი/ევრო
ინვესტბანკში  0.3%, მინ. 0.50 ლარი/ექვივალენტი აშშ დოლარი/ევრო
სხვა ბანკებში  2,5%, მინ. 10 ლარი/ექვივალენტი აშშ დოლარი/ევრო

უნივერსალური ბიზნეს სესხი

უძრავი ქონების უზრუნველყოფით თუ გსურთ გაიუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ისარგებლეთ ინვესტბანკის უნივერსალური სესხით!

 • უფრო დაბალ პროცენტში
 • საშეღავათო პერიოდის შესაძლებლობით

ბიზნეს სესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების გარეშე

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის თანხა წარმოდგენილი უზრუნველყოფის სწრაფი სალიკვიდაციო ღირებულების 50%-მდე, მაქსიმუმ 100 000 ლარი (ექვ. აშშ დოლარი, ევრო)
სესხის ვადა 1-12 თვემდე(გენერალური ხელშეკრულების ფარგლებში 5 წლამდე)
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24%
უზრუნველყოფა ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისში და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე

ბიზნეს სესხის პირობები შემოსავლის დადასტურების შემთხვევაში

სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის თანხა წარმოდგენილი უზრუნველყოფის სწრაფი სალიკვიდაციო ღირებულების 70%-მდე, მაქსიმუმ 300 000 ლარი (ექვ. აშშ დოლარი, ევრო)
სესხის ვადა 1-36 თვემდე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 18-24%
უზრუნველყოფა ლიკვიდური უძრავი ქონება თბილისში და თბილისის გარეუბანში. სხვა ადგილმდებარეობის მქონე უზრუნველყოფის საგანი განიხილება საკრედიტო კომიტეტზე

 

სვიფტი

სს ინვესტბანკი იყენებს პროგრამულ უზრუნველყოფას და უნივერსალური გიგანტის, ინდუსტრიის ლიდერის სვიფტის ტექნიკურ ბაზას, უცხოურ ვალუტაში გადახდის თანხების გადარიცხვის და მიღების მიზნებისთვის.

ზემოხსენებული სისტემა ხასიათდება, როგორც ყველაზე უსაფრთხო, საიმედო, და სწრაფი სისტემა. სვიფტი შექმნა 15 ქვეყნის ბანკმა 30 წლის წინ, როდესაც წარმოიქმნა ტელექსის ავტომატიზაციის საკითხი.

ჩვენს ბანკს კავშირი აქვს მის საკორესპონდენტო ბანკებთან სვიფტის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლას უმაღლეს დონეზე.

საკომისიო მოსაკრებელი შეადგენს თანხის 0.2%-ს, მინიმუმ 20 აშშ დოლარს / ევროს

სვიფტი

საჭირო დოკუმენტები

დოკუმენტთა ჩამონათვალი, რომელიც საჭიროა რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში ანგარიშების გახსნისთვის.
 • განაცხადი ანგარიშის გახსნისთვის ბანკის ფორმატის საფუძველზე.
 • შესაბამისი საგადასახადო უწყების მიერ რეგისტრაციის თარიღის შემდეგ გაცემული ბრძანება ან სასამართლო ნებართვა (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი).
 • ამონაწერი რეესტრიდან (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი).
 • გადასახადის გადამხდელის ასლი, საიდენტიფიკაციო ნომერთან ერთად (ნოტარიულად დამოწმებული ასლი).
 • დამოწმებული ხელმოწერის ნიმუში (ნოტარიულად დამოწმებული ან ორიგინალი).
 • შეტყობინება ანგარიშის გახსნაზე საბანკო დაწესებულებებში შესაბამისი საგადასახადო უწყებისთვის და მათ მიერ ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით დამოწმებული ორიგინალი.
 • ხელშეკრულება საბანკო ოპერაციაზე, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერითა და კომპანიის ბეჭდით.

საჭირო დოკუმენტები

დოკუმენტების ჩამონათვალი ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში ანგარიშების გახსნისთვის არარეზიდენტი ირუიდიული პირებისთვის.
 • უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერით და კომპანისი ბეჭდით დამოწმებული ანგარიშის გახსნის განაცხადი.
 • ლეგალიზებული კომპანიის ორიგინალი მუხლები ან ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული და აპოსტილირებული ასლი.
 • აპოსტილირებული განცხადება მათი ქვეყნის სავაჭრო რეესტრიდან; და თუ ეს დოკუმენტი არ არსებობს, საჭიროა სხვა აპოსტილირებული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის სტატუსს.
 • იურიდიული პირის დამფუძნებელი პარტნიორების გადაწყვეტილება უფლებამოსილი პირის დანიშვნის შესახებ (ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული და აპოსტილირებული) ან დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ხელმომწერი პირის წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას (დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ და აპოსტილირებული). • დამოწმებული ხელმოწერები – ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ნიმუშები (აპოსტილირება საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ დამოწმება განახორციელა უცხოელმა ნოტარიუსმა).
 • უფლებამოსილი პირების პასპორტები (როდესაც ასლი არის წარმოდგენილი, ის უნდა იქნას დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ და თუ ნოტარიუსი არ არის რეზიდენტი, დოკუმენტი ასევე უნდა იყოს აპოსტილირებული).
 • საბანკო ოპერაციების შესრულების ხელშეკრულება, დამოწმებული უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და კომპანიის ბეჭდით.

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულ ენაზე და დაამოწმოს ადგილობრივმა (საქართველოს) ნოტარიუსმა.

ფულადი სახსრების ინკასაცია

სს ინვესტბანკი გთვაზობთ ფულადი სახსრების საინკასაციო მომსახურებას თბილისის ფარგლებში, ასევე მთელ საქართველოში.

ინვესტბანკის ფულადი სახსრების ინკასაციის სამსახურის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ფულად გადარიცხვებთან დაკავშირებული რისკები და მნიშვნელოვნად შეამციროთ ფულადი გადარიცხვის დრო.

ტარიფები ფულადი სახსრების საინკასაციო მომსახურებისთვის.

ფულადი სახსრების ინკასაცია თბილისის ფარგლებში 0.2%, მინიმუმ 30 ლარი. ფულადი სახსრების ინკასაცია თბილისის ფარგლებს გარეთ შეთანხმებისამებრ.

ფულადი სახსრების ამკრეფები სერთიფიცირებულნი არიან საქართველოს ეროვნული ბანკის სალარო ოპერაციების განყოფილების მიერ. ჯგუფი აღჭურვილია ყველა საჭირო სპეციალური ინვენტარით. ფულადი სახსრების ამკრეფები რეგულარულად გადიან სასწავლო კურსებს. ფულადი სახსრების ინკასაციისთვის გამოიყენება ბოლო მოდელის ბრონირებული ავტომობილი.

 

Unionpay International ბარათი

Unionpay International

პირველად საქართველოში ახალი საგადახდო სისტემის UNIONPAY INTERNATIONAL ბარათი ინვესტბანკისგან.

UPI ბარათი საუკეთესო საშუალებაა სავაჭროდ ჩინეთში, დუბაიში და აზის სხვა ქვეყნებში!

 • სადაც არ უნდა წახვიდეთ სავაჭროდ, ნებისმიერი ოდენობის თანხა ყოველთვის უსაფრთხოდ გექნებათ შენახული UPI ბარათზე
 • მსოფლიოს 135 ქვეყანაში ამ ბარათის გამოყენება ყველაზე მარტივია და იაფი, ამასთანავე თქვენ მიიღებთ ადგილზე მრავალ ფასდაკლებას და შემოთავაზებას
 • ბარათის გამოყენება ჩინეთში და აზიის ქვეყნებში დაგიჯდებათ ყველაზე იაფი:
  1. ბანკომატებში – მინიმალური საკომისიო!
  2. სავაჭრო და მომსახურების ყველა ობიექტებში – უფასოდ!
  3. ინტერნეტ საიტებზე – უფასოდ!
 • UPI ბარათით შეძლებთ დიდი თანხის გატანას და გადახდას ადგილზე (მაღალი ლიმიტებით)
 • ბარათზე შეგიძლიათ განათავსოთ აშშ დოლარი
 • UPI ბარათი უნიკალურია არამარტო საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში!

UPI ბარათის მომსახურების პირობები

ბარათების დასახელება

UPI Business

ბარათის მომსახურების ღირებულება

40 ლარი

დამატებითი ბარათის მომსახურების ღირებულება

20 ლარი

ბარათის განახლება/აღდგენა

40 ლარი

დაჩქარებული წესით ბარათის დამზადება

გაცემის ტარიფს+10 ლარი

მოქმედების ვადა

2 წელი

ვალუტა

ლარი/აშშ დოლარი

მინიმალური ნაშთი

არ მოითხოვება

არასანქცირებული ოვერდრაფტის ტარიფი

32%

სადაო ტრანზაქციების საკომისიო

10 აშშ დოლარი

ინვესტბანკის და UFC ბანკომატებში ნაშთის ბახვა

ინვესტბანკის ბანკომატებში უფასო

სხვა ბანკების ბანკომატებში ნაშთის ნახვა

0.3 აშშ დოლარი

ინვესტბანკის ბანკომატებში პინის შეცვლა

1 ლარი

ამონაწერი

უფასო

ლიმიტები (24 საათი):    
განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში

35 000 ლარი

ანგარიშსწორების ლიმიტი პოს ტერმინალებში

70 000 ლარი

ინვესტბანკში ლიმიტი

ულიმიტო

ტრანზაქციების დღიური ლიმიტი ბანკომატებში

30 ტრანზაქცია

ტრანზაქციების დღიური ლიმიტი პოს ტერმინალებში

30 ტრანზაქცია

განაღდების  საკომისიო:    
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში

უფასო

ბანკომატებში:

ინვესტბანკის ბანკომატებში

1 აშშ დოლარი

პარტნიორ ბანკების ბანკომატებში/ბანკები (UFC –  თიბისი, ვითიბი, კონსტანტა, ბაზის ბანკი, ჰალიკ ბანკი)

 სხვა ბანკების ბანკომატებში

ლიბერთი ბანკის ბანკომატები და ყველა UPI სისტემაში ჩართული ბანკომატები 0.8%, მინ 2.5 აშშ დოლარი

ბანკებში    
ინვესტბანკში

0.4% მინ. 0.80 ლარი/აშშ დოლარი – ექვივალენტი

პარტნიორ ბანკებში (UFC –  თიბისი, ვითიბი, კონსტანტა, ბაზის ბანკი, ჰალიკ ბანკი

სხვა ბანკებში