ჩვენი გეგმები

OurPlan-bigგამოცდილების და განვითარების სტრატეგიის საფუძველზე, ბანკის ხელმძღვანელობის მიზანია:

  •  უზრუნველყოს კომფორტული ბიზნეს გარემო მოქნილი საკრედიტო, სატარიფო პოლიტიკის და საპასუხო მომსახურების მეშვეობით
  •  მოიზიდოს საერთაშორისო და ადგილობრივი კლიენტები
  •  მოიზიდოს დეპოზიტები
  •  გააუმჯობესოს და გააფართოოს საბანკო პროდუქტის სპექტრი
  •  გააღრმავოს და უზრუნველყოს კლიენტი ეფექტური სავაჭრო დაფინანსებით,(აკრედიტივი, საბანკო გარანტია)
  •  გააფართოოს ქსელი ახალი ოფისების და კლიენტთა მომსახურების ცენტრების შექმნით
  •  გაზარდოს ბანკის კომპეტენტურობა
  •  გაარღმავოს თანამშრომლობა საერთაშორისო ფინანსურ დაწესებულებებთან და კომერციულ ბანკებთან
  •  განავითაროს და გააძლიეროს სწრაფი, მოქნილი და საიმედო საბანკო მომსახურების სისტემა თანამედროვე საბანკო ტექნოლოგიური სისტემების და ეფექტური მართვის მექანიზმების დანერგვით.

ინვესტბანკი თავად დაფუძნდა საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე, როგორც თანამედროვე და შედეგზე ორიებტირებული უნივერსალური ბანკი; ბანკი, რომელიც მუდმივად ზრუნავს თავის კლიენტებზე და ხელს უწყობს მათი ბიზნესის განვითარებას; ინვესტბანკის მიზანია გაზარდოს კლიენტის ნდობა ხარისხიანი მომსახურებით.